3. Sa ——natuklasan ang mga bahagi ng bangay. 4. Ang ——ay ang pinakalumang sasakyang pandagat na ginamit sa Timog Silangang Asya. 5. Ang—— ay inukit na disenyo ng sarimanok o naga sa kahoy at nagsisilbing palamuti sa labas ng dingding ng torogan.​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 BAIK.TIPS - All rights reserved.