QuarterMAPEH 5I. MusicIsulat ang so-fa silaba ng mga nota.Piliin ang tamang sago...
Quarter
MAPEH 5
I. Music
Isulat ang so-fa silaba ng mga nota.
Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon.
LA
MI
SOL
FA
RE
DO
TI
1. C.
2. D-
3. E-
4. F-
5. G-
6. A-
7. B-​
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Helpful Social

Copyright © 2021 BAIK.TIPS - All rights reserved.